Jdi na obsah Jdi na menu

Program podpory – Rozjeď to s Tandemem!

Nabídka pro naše pobočné spolky

Rozjeď to s Tandemem

Program podpory – Rozjeď to s Tandemem!

Více o programu Rozjeď to s Tandemem!

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nabízí českým spolkům a jiným subjektům aktivním v oblasti mimoškolní práci s dětmi a s mládeží příspěvek na mezinárodní výměny mládeže s Německem a nově také s Rakouskem. Program Rozjeď  to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty k uspořádání česko-německých nebo česko-rakouských výměn. Podporovanou aktivitou jsou výměny nebo setkání dětí a mládeže ve věku 8–26 let.

Zájemci mohou podávat návrhy projektů průběžně po celý rok. Podpora může dosahovat výše až 10 000 Kč na projekt (20 000 Kč pokud bude projekt na téma roku). Tandem převezme v každém projektu roli partnera, který bude dohlížet na přípravu a naplňování projektových cílů, podílet se na realizaci v předem stanoveném rozsahu a převezme část nákladů na setkání.

Program je určen primárně pro:

  • spolky se sídlem v Česku, střediska volného času

  • neformální skupiny mládeže

  • další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež (školní kluby, SRPŠ při škole, ASK apod.)

Přihláška do programu v roce 2021

Rozpočet projektu doložte vyplněním naší tabulky a jejím vložením do přihlašovacího formuláře.

Společný program podpory Rozjeď to s Tandemem! není otevřený školám či sportovním oddílům a skupinám, které mají obsah setkání prioritně zaměřen na sport.

Výměnu je nutné realizovat vždy do konce kalendářního roku a současně je realizátor výměnné akce povinen do konce roku předložit Tandemu řádné vyúčtování projektu a kopie dokladů, jež budou předmětem podpory. Nedílnou součástí vyúčtování je závěrečná zpráva o projektu. Uznatelné jsou pouze náklady vzniklé na území Česka.

V rámci přípravy a realizace projektu musí být dodržován princip vyváženosti a reciprocity.

Termíny přijímání žádostí:

15. 3. 2021
15. 6. 2021
15 .8. 2021
15.10.2021

V případě realizace akcí během ledna, února a března je možné podávat žádosti průběžně.

O Rozhodnutí Vás budeme informovat nejpozději do konce daného měsíce.

 

Mimořádná nabídka Česko-německého fondu budoucnosti

Ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB) je možné žádat o kofinanování projektů z programu Začínáme! Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musí podpořené projekty splňovat následující kritéria:

  • nositelem projektu je organizace, která dosud u ČNFB o příspěvek nežádala

  • u ČNFB žádali, ale projekt podávají s novým projektovým partnerem

  • nebo žádali, ale před 3 a více lety.

Maximální výše podpory je 15 000 Kč a může tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 50 000 Kč.

Žadatelé mohou podávat žádost průběžně mimo obvyklé lhůty, poté o nich bude rozhodnuto ve zkráceném termínu. Více informací podá paní Ingrid Koděrová, která je kontaktní osobou pro školní a vzdělávací projekty.

Podrobné informace naleznete v přiložených dokumentech ke stažení.

Informace pro žadatele programu Rozjeď to s Tandemem:

Společný program podpory česko-německých a česko-rakouských projektů setkávání mládeže Rozjeď to s Tandemem!
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni (s podporou MŠMT)
Cíl programu:
Cílem programu je motivovat české spolky a další subjekty aktivní v mimoškolní volnočasové činnosti pro děti a mládež k česko-německé nebo česko-rakouské spolupráci.
Cílový region:
Do programu Rozjeď to s Tandemem! mohou být přihlášeny projekty realizované českými partnery z celé České republiky.
Do programu se mohou zapojit:
 zapsané spolky
 střediska volného času, ZUŠ
 nízkoprahová centra a zařízení, neformální skupiny mládeže
 ostatní subjekty z neziskového sektoru vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež, organizace církevního charakteru, školní kluby, SRPŠ při školách, jednotlivé kluby v rámci ASK ČR apod.
Podpora není určena pro školy ani pro sportovní oddíly a skupiny, které mají obsah setkání prioritně zaměřen na sport. Sport může v rámci projektu být prostředkem, nikoliv cílem. Školy se mohou do programu zapojit pouze přes školní kluby či seskupení, která vykazují volnočasovou činnost.
Přihlašované projekty:
Projekty česko-německé nebo česko-rakouské spolupráce mimoškolních aktivit pro děti a mládež mohou mít různou formu. Tandem se bude podílet na projektech s možností rozvoje dlouhodobé spolupráce a kvalitního partnerství českých a německých, resp. rakouských subjektů vyvíjejících mimoškolní činnost. Základem úspěšného projektu je setkání s pestrým interaktivním programem mezi mladými účastníky. Tandem se může podílet na projektech, které budou realizovány do konce roku daného roku.
Čeští partneři mohou své přihlášky podávat průběžně do začátku prosince běžného roku.
Projekt podpořený z programu Rozjeď to s Tandemem! bude za účasti realizátora setkání prezentován v internetové databázi projektů.
strana2
Financování společných projektů:
Při společné realizaci akce může Tandem převzít část nákladů spojených s projektem. Spolupráce staví na tzv. hostitelském principu – tj. při výjezdu do zahraničí je možné převzít jízdné a dopravné skupiny, při setkání v ČR pak náklady vynaložené na českém území pro české i německé, resp. rakouské účastníky, jejichž počet by měl být pokud možno vyvážený. Akceptovány mohou být pouze náklady vzniklé české straně projektu.
Tandem se může spolupodílet na organizaci česko-německého nebo česko-rakouského setkání až do výše 10.000,- Kč na projekt. Projekty zaměřené na téma roku mohou být po individuálním posouzení podpořeny částkou až 20.000,- Kč.
Účast v programu Rozjeď to s Tandemem! nelze kombinovat s dotací MŠMT z Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží a s některými dalšími programy Tandemu.
Tandem může převzít náklady na:
 jízdné*, dopravné*, pojištění, stravování a ubytování účastníků v rámci setkání
 honoráře pro jazykového prostředníka nebo učitele jazyka – rodilého mluvčího
 materiál související se setkáním či s německým jazykem (např. učebnice, metodické příručky, slovníky)
 jízdné a dopravné českých a německých, resp. rakouských pracovníků s dětmi a mládeží na přípravnou a hodnotící návštěvu
 v omezené míře honoráře expertů a odborných referentů, dary, odměny, ceny
Podporu nelze využít na:
 kapesné a stravné při zahraničních či tuzemských cestách
 mzdy
 propagační materiál, nákup HIM
 náklady nesouvisející s projektem
*jízdné – náklady na jednotlivé jízdné hromadným dopravním prostředkem dopravné – náklady na dopravu osob např. autobusem, pronajatým vozem apod.
Přihlášku ke spolupráci v rámci programu zašlete online přes webové stránky.
Bližší informace:
Blanka Petrlová – petrlova@tandem-org.cz, tel: 377 634 755
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Riegrova 17, 306 14 Plzeň

Program ČNFB Začínáme!

ZAČÍNÁME!
Program zjednodušené podpory pro nová
či obnovená projektová partnerství v oblasti
Mládež a školy
Výše podpory
Maximální výše podpory je 15 000 Kč nebo 550 € a může
tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu
nesmí přesáhnout 50 000 Kč.
Způsob podání žádosti
Žádosti se podávají průběžně mimo obvyklé lhůty prostřednictvím
online-systému. Rozhodnuto o nich bude
ve zkráceném termínu.
Vyplňování žádosti
Při vyplňování žádosti v online-systému musí být k názvu
projektu připojena informace, že se jedná o program
„Začínáme!“.
Čeští žadatelé vyplní pouze pole v českém jazyce. Do polí,
která mají být vyplněna v německém jazyce, napište pouze
text „Začínáme!“.
Použití příspěvku
Příspěvek ČNFB je určen především na položky cestovné,
ubytování a stravování účastníků.
Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) rozšířil program
podpory malých projektů v oblasti Mládež a školy. Našim
cílem je podpořit zejména česko-německé projekty
prvožadatelů, které budou připraveny v nevelkém časovém
předstihu před realizací.
Cílová skupina
Program je určen pro školní i mimoškolní aktéry se sídlem
v České republice i Německu, kteří
> u ČNFB o příspěvek dosud nežádali,
> nebo žádali, ale projekt podávají s novým projektovým
partnerem,
> nebo žádali, ale před 3 a více lety.
Podmínky podpory
Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musejí
podpořené projekty splňovat následující podmínky:
> Podpořeny mohou být pouze projekty setkávání dětí
a mládeže, které se uskuteční v aktuálním či následujícím
čtvrtletí.
> Při posuzování žádostí bude kladen důraz zejména na vyvážený
počet českých a německých účastníků, tematické
zaměření programu a jeho přínos pro danou věkovou
skupinu.
> Projekty, u kterých lze vzhledem k termínu konání podat
žádost v obvyklých lhůtách, nebudou podpořeny.
> U mimoškolních projektů je možné kofinancování z programu
Tandemu Plzeň „Rozjeď to s Tandemem!“, není ale
podmínkou pro podporu z prostředků ČNFB.
Kontakt
Ingrid Koděrová
ingrid.koderova@fb.cz
www.fondbudoucnosti.cz
www.facebook.com/fondbudoucnosti

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář