Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy MCHZ z.s.

Stanovy spolku Mladí chovatelé zvířat, z.s.

 

A. Úvodní ustanovení

1. Název spolku je Mladí chovatelé zvířat, z. s., anglický překlad Young animal breeders, registered association.

2. Užívaná zkratka je MCHZ.

3. V dalším textu stanov jen „spolek“ nebo „spolek MCHZ“.

 

B. Účel, poslání a hlavní činnost

1. Spolek MCHZ je dobrovolným, zájmovým uskupením dětí, mládeže a dospělých s kladným vztahem ke zvířatům a přírodě.

2. Posláním spolku je především zájmové a neformální vzdělávání a činnosti dětí a mládeže, podpora domácího chovu zvířat, ekologická výchova, péče o přírodu a životní prostředí.

Toto poslání naplňuje spolek zejména tím, že:

 

 1. provádí výchovnou a vzdělávací činnost.

 2. stará se o osobnostní rozvoj svých členů zejména formou participace, dobrovolnictví a dalších zájmových a neformálních aktivit.

 3. připravuje a pořádá aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež.

 4. připravuje a pořádá aktivity v rámci podpory a rozvoje talentů a zájmů žáků.

 5. realizuje projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží a pedagogických pracovníků ve školství.

 6. zajišťuje mimoškolní volnočasové činnosti dětí a mládeže.

 7. připravuje, pořádá a organizačně zajišťuje kulturní a společenské akce, vzdělávací a preventivní akce celostátního a mezinárodního významu.

 8. vede své členy i veřejnost k aktivním formám chovu zvířat, k rozvoji chovatelských zájmů, zejména pořádáním výstav, přehlídek, soutěží, táborů a dalších aktivit v přírodě a v rámci svých možností k tomu vytváří podmínky.

 9. vede své členy i veřejnost k vlastenectví, společenské odpovědnosti a udržitelnému rozvoji a návratu k občanským hodnotám a hrdosti na své bohaté národní tradice.

 10. provádí ediční, propagační a osvětovou činnost.

 11. spolupracuje s tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci a iniciativami, které mají obdobné poslání.

 12. provádí hospodářskou činnost především k zajištění prostředků pro naplnění svého poslání.

 

C. Působnost a sídlo

1. Působnost spolku je vymezena územím České republiky.

2. Sídlem spolku jsou Mikulášovice, Salmov 31.

 

D. Členství

1. Členem spolku se může stát dítě či dospělý se zájmem o zvířata, jejich chov a ochranu.

2. Zvláštním druhem členství je kolektivní členství právnické osoby.

3. Práva člena spolku:

a. vybrat si pobočný spolek MCHZ a účastnit se jeho činnosti

b. uplatňovat svůj názor a připomínky

c. užívat členské výhody

d. volit a být volen do funkcí přiměřených věku a schopnostem. Statutární orgán pobočného spolku MCHZ mohou volit pouze členové nad 18 let, pokud pobočný spolek MCHZ ve svých vnitřních pravidlech neurčí jinak.

e. vystoupit ze spolku

4. Povinnosti člena spolku:

a. aktivně se podílet na činnosti

b. dodržovat stanovy spolku a vnitřní pravidla svého pobočného spolku MCHZ

c. platit členské příspěvky ve stanoveném termínu

d. chránit zvířata a životní prostředí přiměřeně svému věku, zkušenostem a schopnostem

5. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Rady o přijetí a dále podle druhu členství:

a. u členů v pobočném spolku MCHZ na základě registrace pobočného spolku MCHZ u Rady včetně zaplacení členských příspěvků

b. u členů, kteří nejsou členy pobočného spolku MCHZ, na základě zaplacení členského příspěvku

c. u kolektivního člena dle písemné smlouvy, která upravuje práva a povinnosti

6. Člen každoročně prodlužuje členství uhrazením členského příspěvku Radě spolku, člen pobočného spolku MCHZ tak činí prostřednictvím svého pobočného spolku MCHZ.

7. Členství ve spolku zaniká:

a. vystoupením či úmrtím člena

b. uplynutím doby členství (registrace), pokud není prodlouženo

c. rozhodnutím pobočného spolku MCHZ, např. v případě neplnění povinností člena spolku

d. rozhodnutím Rady v případě porušení zákonů ČR souvisejících s činností spolku či neplnění povinností člena spolku

e. zánikem spolku; v případě zániku pobočného spolku MCHZ dochází automaticky k přechodu na členství mimo pobočný spolek MCHZ až do doby uplynutí členství

 

E. Organizační struktura

1. Pobočný spolek MCHZ

a. Spolek MCHZ zřizuje pobočné spolky – organizační jednotky (dále jen pobočné spolky MCHZ). Pobočný spolek MCHZ se zakládá usnesením ustavující schůze tvořícího se pobočného spolku MCHZ. Budoucí statutární orgán pobočného spolku MCHZ komunikuje s Radou spolku o návrhu na zápis do veřejného rejstříku. Podání návrhu na zápis podléhá schválení Radou. Pobočný spolek MCHZ vzniká zápisem do veřejného rejstříku.

b. Pobočný spolek MCHZ užívá název „Mladí chovatelé zvířat, název jednotky“. Název může obsahovat místo působení/sídlo.

c. Pobočný spolek MCHZ má právní osobnost, a je oprávněn jednat svým jménem. Pobočný spolek MCHZ nesmí přijímat závazky v době mezi založením a vznikem.

d. Pobočný spolek MCHZ volí své vlastní formy práce, jeho činnost však musí být v souladu s posláním spolku a stanovami.

e. Pobočný spolek MCHZ musí splňovat tyto podmínky:

má alespoň 3 členy nad 15 let, z nichž alespoň jeden je starší než 18 let

musí obsahovat alespoň jednu skupinu, která má nejméně 5 dětí do 18 let

f. Pro přijetí do pobočného spolku MCHZ platí vnitřní pravidla, která si stanovuje každý pobočný spolek MCHZ

g. Za pobočný spolek MCHZ jedná osoba starší 18 let

h. Pobočný spolek MCHZ si může stanovit své členské příspěvky

i. Vždy do konce měsíce února aktuálního roku se pobočný spolek MCHZ registruje u Rady spolku tím, že:

podává Radě Přehled o činnosti v uplynulém roce

předá kontaktní údaje platné pro aktuální rok

předá seznam členů pobočného spolku MCHZ

uhradí členské příspěvky podle počtu svých členů

j. Pobočný spolek MCHZ zaniká:

výmazem z veřejného rejstříku na základě rozhodnutí o zrušení a majetkovém vypořádání. O ukončení činnosti pobočného spolku MCHZ rozhodne shromáždění členů pobočného spolku MCHZ.

K tomuto hlasování (rozhodnutí) jsou oprávněni pouze členové nad 18 let, pokud pobočný spolek MCHZ ve svých vnitřních pravidlech tuto hranici nesníží na 15 let. Současně shromáždění členů pobočného spolku MCHZ navrhne ze svých řad likvidátora. Zápis ze shromáždění členů, které takto rozhodlo, je pobočný spolek MCHZ povinen poskytnout Radě do 5 dnů od rozhodnutí. Pobočný spolek MCHZ má povinnost poskytnout Radě další součinnost. O zrušení pobočného spolku MCHZ a jmenování likvidátora rozhoduje Rada spolku na základě návrhu pobočného spolku MCHZ. Rada spolku však není návrhem pobočného spolku MCHZ vázána

zrušením pobočného spolku MCHZ a jmenování likvidátora může výjimečně rozhodnout Rada spolku v případě porušení zákonů ČR souvisejících s činností spolku či neplnění povinností pobočného spolku MCHZ

- zánikem spolku.

2. Členové, kteří nejsou organizováni v žádném pobočném spolku MCHZ.

 

F. Orgány spolku

1. Rada

a. Rada má nejméně 3 členy

b. Rada řídí činnost spolku, zejména pak:

vytváří optimální podmínky pro činnost, zejména členů spolku

sleduje účelnost a správnost vynakládaných a poskytovaných prostředků a to i u pobočných spolků MCHZ,

zajišťuje propagaci činnosti spolku

stanovuje členské příspěvky

rozhoduje o vzniku členství

může podrobněji stanovit vnitřní pravidla spolku

c. Rada volí ze svého středu předsedu spolku, který je statutárním orgánem spolku

d. Rada může pověřovat své členy odpovědností za oblasti činností (např. místopředseda, jednatel, ekonom, ...)

e. pro zajištění dílčích aktivit Rada může ustavovat pracovní skupiny a delegovat na ně část svých pravomocí

2. Velká Rada

a. Je nejvyšším orgánem spolku, svolává ji Rada nejméně jednou za 3 roky či pokud o to požádá více než 50 % členů spolku

b. Platným delegátem Velké Rady jsou členové Rady a dále má každý pobočný spolek MCHZ právo mít na Velké Radě paritní zastoupení podle počtu Radou registrovaných členů

c. Delegátem může být pouze osoba starší 18 let

d. Velká Rada především:

hodnotí činnost spolku a Rady za uplynulé období

rozhoduje o zásadních otázkách spolku

mění stanovy

volí a odvolává Radu

3. Orgány pobočného spolku MCHZ

a. Nejvyšším orgánem pobočného spolku MCHZ je shromáždění členů, které se řídí vnitřními pravidly pobočného spolku MCHZ

b. Pobočný spolek MCHZ si si své orgány utváří s ohledem na formu a obsah činnosti

c. Za pobočný spolek MCHZ jedná předseda (statutární orgán), který musí být členem spolku a je volen shromážděním členů alespoň jednou za 5 let

d. V případě, že shromáždění členů předsedu pobočného spolku MCHZ nezvolí, nebo při neplnění povinností pobočného spolku MCHZ, může výjimečně jmenovat předsedu pobočného spolku MCHZ Rada spolku.

4. Společné ustanovení pro kolektivní orgány spolku

Všechny kolektivní orgány spolku mohou rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (dále jen „rozhodování per rollam“). Podrobnosti o způsobu, lhůtách a podmínkách rozhodování per rollam stanoví organizační řád.

 

G. Hospodaření

1. Spolek je samostatná právnická osoba.

2. Za spolek je oprávněn jednat statutární orgán (předseda Rady) nebo jiný pověřený člen Rady, veškeré vztahy s dlouhodobým dopadem na celý spolek však musí být učiněny s vědomím Rady.

3. Zdrojem příjmů spolku jsou členské příspěvky, dotace, granty, dary a výnosy hospodářské činnosti.

4. Veškeré získané prostředky musí být využity k naplnění poslání spolku.

5. Za pobočný spolek MCHZ je oprávněn jednat jeho statutární orgán nebo jiný pověřený člen pobočného spolku MCHZ. Pobočné spolky MCHZ jsou právními subjekty. Pobočné spolky MCHZ spravují majetek nabytý v průběhu své činnosti v souladu s posláním spolku a právním řádem ČR.

6. V případě ukončení činnosti pobočného spolku MCHU je pobočný spolek MCHZ povinen vypořádat své závazky a pohledávky vůči třetím osobám a hlavnímu spolku MCHZ a provést majetkoprávní vypořádání.

7. Spolek MCHZ a pobočné spolky MCHZ (hlavní spolek a pobočné spolky) vzájemně neodpovídají za svá práva, povinnosti a závazky.

 

H. Kontrolní činnost

1. Za činnost pobočného spolku MCHZ zodpovídá jeho statutární orgán, kontrolní činnost vykonávají členové každého pobočného spolku MCHZ. Člen pobočného spolku MCHZ může požádat o konzultaci Radu spolku.

2. Za činnost Rady zodpovídá statutární orgán spolku MCHZ, kontrolní činnost vykonává Rada.

3. Rada každoročně vydává výroční zprávu o činnosti spolku, se kterou musí seznámit všechny členy.

 

I. Obecná ustanovení

1. Jednání Rady a významná jednání pobočných spolků MCHZ musí být svoláno alespoň s čtrnáctidenním předstihem.

2. Termín jednání Velké Rady musí být oznámen pobočným spolkům MCHZ s minimálně dvouměsíčním předstihem.

3. Každé shromáždění je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti svých členů.

4. Pokud se ve stanovené době nesejde potřebný počet členů, je náhradní shromáždění usnášení schopné v jakémkoliv počtu po tolika minutách od stanovené doby počátku jednání, kolik je 100 % členů shromáždění, min. však 10 minut. Program náhradního shromáždění musí být totožný s programem původního shromáždění.

5. Ke schválení rozhodnutí je vždy nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných.

6. Členem Rady, kontrolní komise či jiného orgánu může být fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilosti k právním úkonům. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

7. Při rozhodování volených orgánů je hlasovací právo členů rovné. V případě nezbytné potřeby lze počet členů příslušného voleného orgánu, jejichž počet neklesl pod polovinu, doplnit do plného stavu (počtu při poslední volbě) kooptací se souhlasem Rady do doby, než se uskuteční řádné jednání orgánu, jenž je oprávněn volit.

8. Na jednání nejvyššího orgánu /Velké rady či Shromáždění členů/ jsou zváni všichni členové/delegáti, tedy i zástupci členů, kteří jsou právnickými osobami – tj. buď člen statutárního orgánu člena nebo jiný určený zástupce právnické osoby. Tímto způsobem se některý z členů právnické osoby může stát členem orgánu spolku.

9. Žádná vnitřní pravidla nesmí být v rozporu se stanovami.

10.Z jednání Velké Rady, Rady a shromáždění členů pobočných spolků MCHZ se pořizují zápisy, které musí obsahovat: název orgánu, datum, čas a místo zahájení, přehled přítomných, přijaté závěry/usnesení a podpis předsedajícího.

11.Spolek vede seznam členů. Zápisy do seznamu i výmazy se provádí na základě údajů poskytnutých pobočnými spolky MCHZ nebo přímo členy (u členů, kteří nejsou v pobočných spolcích MCH, a kolektivních členů). Seznam členů není zpřístupněn. Obdobně vedou seznam svých

členů i pobočné spolky MCHZ.

12.Pobočný spolek MCHZ je povinen poskytnout Radě součinnost při změně (zápis, výmaz, vkládání, ...) údajů ve veřejném rejstříku a sbírce listin.

 

J. Závěrečná ustanovení

1. O zrušení spolku rozhoduje Velká Rada, která zároveň rozhodne i o majetkovém vypořádání nebo určí likvidátora.

2. Spolek vznikl zápisem do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí n.L. v oddílu L, vložce číslo 12595 dne 5. března 2020.

 

K. Platnost a účinnost

1. Stanovy byly schváleny ustavující schůzí spolku dne 29.1.2020

2. Stanovy jsou účinné dnem schválení dne 29.1.2020

3. Změna Stanov byla schválena Velkou Radou spolku dne 17.1.2021

4. Stanovy ve změněném znění jsou účinné dnem schválení 17.1.2021