Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva za rok 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladí chovatelé zvířat, zapsaný spolek

 

Sídlo spolku: Webové stránky: E-mail, fb:

407 79 Mikulášovice, Salmov 31 www.mchz.estranky.cz mchz@post,cz

okres Děčín, Ústecký kraj, Česko https://www.facebook.com/MladiChovateleZviratzs

GSM: +420 602 682 600

Milí přátelé,

 

již druhým rokem se k Vám obracím jménem našeho spolku s poděkováním za Vaši celoroční přízeň a podporu. Vám, kteří nevynecháte návštěvu žádné pořádané výstavy či soutěže jsme za to velice vděčni.

 

Po zkušenosti z roku 2020 si v našich organizačních složkách poradili i s protikovidovými opatřeními a zimní a některé jarní akce pro veřejnost byly poprvé uspořádány virtuálně. Za ten nápad vděčíme naší člence Pavle Zemanové a myslíme si, že se vydařily, jak zimní výstava zvířat mladých chovatelů, tak i 11.Mikulášovická kraslice. Po letech se rovněž podařilo uskutečnit Vánoční chovatelský tábor, i když za menší účasti, než byl zájem před rokem, kdy nám jej koronavirus zhatil. Proto hodnotíme rok 2021 za velice úspěšný. Děti ze dvou organizačních složek spolku se rovněž úspěšně zúčastnily Soutěže mladých chovatelů, i když účast v celostátním kole byla dětem z mikulášovické pobočky organizátorem umožněna až těsně před jeho konáním. Jejich péče o živé tvory je náročná a zodpovědná a je na místě, aby chovatel o této činnosti znal a věděl co nejvíce. Navíc to pak zúročí ve svém dalším studiu a profesním životě. Jsme velice vděční všem našim členům i spolupracovníkům, kteří se celoročně věnují dětem v našich chovatelských kroužcích a stejně tak vedoucím na našich táborech. Není mnoho spolků, kde veškerou činnost zabezpečují dobrovolníci bez nároku na jakoukoliv odměnu, jako je tomu u nás.

 

Dobrovolnická činnost, na které stojí veškerá činnost našeho spolku, má i svůj Mezinárodní den dobrovolníků, který se slaví 5. prosince. Při této příležitosti byli již podruhé oceněni Březovým lístkem různých stupňů naši členové a pomocníci z různých míst republiky. Díky jejich podpoře si fandíme, že se bude naší činnosti dařit i nadále.

 

Těšíme se s Vámi všemi na setkání při našich akcích v roce 2022!

 

Vlastimil Jura, předseda spolku

 

 

 

Mladí chovatelé zvířat, zapsaný spolek, je nestátní nezisková organizace. Navazuje na chovatelské tradice, které mají v naší republice velkou tradici. Spolek je dobrovolným, zájmovým uskupením dětí, mládeže a dospělých s kladným vztahem ke zvířatům a přírodě. Umožňuje jim rozvíjet svoji zájmovou činnost, vzdělávat se v této oblasti činnosti a aktivně se zúčastňovat akcí spolku i akcí pořádaných pobočnými spolky a dalšími organizačními jednotkami. Posláním spolku je především zájmové a neformální vzdělávání a činnosti dětí a mládeže, podpora domácího chovu zvířat, ekologická výchova, péče o přírodu a životní prostředí. Své členy vede k vlastenectví a hrdosti na svou zemi, ke společenské odpovědností a udržitelnému rozvoji, k vytváření odpovědnější společnosti, která se ve svém počínání navrací k tradicím a hodnotám. Spolek funguje na dobrovolnické bázi a vede k dobrovolnictví i naše děti a účastníky pořádaných akcí. Toto poslání naplňuje spolek zejména tím, že:

a. provádí výchovnou a vzdělávací činnost

b. vede své členy i ostatní občany k aktivním formám chovu zvířat, k rozvoji chovatelských zájmů, zejména pořádáním výstav, přehlídek, soutěží, táborů a dalšího pobytu v přírodě, a v rámci svých možností k tomu vytváří podmínky

c. provádí ediční, propagační a osvětovou činnost

d.spolupracuje s tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci a iniciativami, které mají obdobné poslání.

 

Podle výsledků evropského projektu SAFE (2015) byla hodnota dobrovolnické práce 144 Kč/hod. (v současnosti se již počítá 200 Kč/hod.) Z uvedeného evropského projektu vyplynulo, že roční práce s dětským kolektivem /oddílem, kroužkem, skupinou ap./ vyžaduje minimálně 800 hodin, to odpovídá 20 pracovním týdnům, což je přibližně polovina ročního pracovního úvazku zaměstnance, které vedoucí dětského kolektivu odpracuje ve svém volném čase!

 

K péči o ochranu zvířat a přírody vede spolek nejenom své členy, ale v tomto duchu působí i na veřejnost v regionu své působnosti. Svojí činností, tj. především celoroční prací kroužků mladých chovatelů, pořádáním výstav zvířat a dalších akcí v místech své působnosti a především pořádáním jedinečného mezinárodního letního dětského tábora se zvířaty v Mikulášovicích, který měl v roce 2021 už 38. ročník, a po delší přestávce 17. ročníku vánočního chovatelského tábora v Krásném Buku, se aktivně podílí na tvorbě programu pro veřejnost a především děti a mládež. Při této své činnosti spolupracuje i s organizacemi v zahraničí, které se zúčastňují námi pořádaných akcí. Vedle toho pro vlastní členy pořádá výlety a zájezdy na výstavy zvířat dalších spolků v okolí i jinde u nás i v zahraničí, umožňuje plemenářskou práci a podporuje účast našich členů jako vystavovatelů. Naši členové jsou zapojeni do mezinárodní vzdělávací soutěže mladých chovatelů (Olympiáda mladých chovatelů).

 

V roce 2021 se věnovali členové spolku budování klubovny a skladu na Táborové základně v Mikulášovicích na Salmově, která by měla být dokončena do zahájení letního tábora v polovině července 2022. Obnovujeme i objekt chatky táborových vedoucích a upravujeme prostředí a terén celého areálu sloužícího pro konání táborů a výstav spolku.

 

V průběhu celého roku jsme rozvíjeli svoji činnost v rámci hlavního spolku MCHZ a pomohli jsme při zakládání dalších pobočných spolků v Čáslavi, v Praze a Tábora mladých chovatelů. Pomáháme i dalším zájemcům po celé republice, kde se založení pobočných spolků připravuje. Využili jsme toho, že jsme měli své členy v různých místech republiky, kteří se tak mohli aktivně zapojit do činnosti v nových pobočných spolcích a této pomoci se budeme nadále věnovat i v dalších letech.

 

 

MCHZ, zapsaný spolek v roce 2021

 

Statutárním orgánem je předseda od 29.1.2020:

 

Vlastimil Jura st.

 

Řídícím orgánem je Rada od 29.1.2020:

 

Vlastimil Jura st. – předseda

Nikola Mejstříková - místopředsedkyně

Elena Yurova – pokladní

 

Kontrolní činnost vykonávali od 11.10.2020 kontroloři:

 

Jan Vitvar do 21.12.2021

Štěpánka Vitvarová do 21.12.2021

 

 

Součástí spolku jsou k 31.12.2021 čtyři pobočné spolky a dva Kluby přátel zvířat, které byly registrovány hlavním spolkem.

 

Členskou základnu spolku k 31.12.2021 tvořilo celkem 89 fyzických osob, z toho počet všech členů do 26 let: 31, z toho do 15 let: 13, z toho od 16 do 18 let: 11, z toho od 19 do 26 let: 7, počet všech členů nad 26 let: 58, počet všech členů do 35 let: 44 a jedna právnická osoba.

 

Z pohledu chovatelských sekcí bylo nejvíce členů našeho spolku chovatelů koček 78, psů 12, hlodavců 6, terarijních živočichů 3, okrasného a exotického ptactva a králíků.

 

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 12595

Sídlo: 407 79 Mikulášovice, Salmov 31

: 089 40 673

Bankovní spojení: transparentní účet ČSOB, číslo 293136584 /0300

 

Rada spolku v průběhu celého roku 2021 schvalovala v souladu se Stanovami přijímání nových členů. Proběhlý rok ukázal, že se spolek dostává do širšího povědomí veřejnosti a díky tomu probíhají jednání o vstupu dalších fyzických i právnických osob s chovatelským zaměřením do spolku. Všichni stávající členové spolku jsou prostřednictvím našeho členství v České radě dětí a mládeže zapojeni do úrazového pojištění a tři táboroví vedoucí do pojištění odpovědnosti. S ohledem na blízkost svého zaměření se náš spolek stal členem Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. Rada spolku dále rozhodla v polovině roku opětovně podat přihlášku za přidruženého člena asociace ekologických organizací Zelený kruh, jež nás následně přijala. Rada spolku tak může konstatovat, že uplynulý rok byl úspěšný a je nutno ve všech započatých činnostech pokračovat.

 

 

 

 

Realizace operativního plánu činnosti spolku v roce 2021

 

V průběhu roku se uskutečnilo 12 jednání Rady a 1 jednání Velké rady, které proběhlo za využití internetu s hlasováním per rollam. Při této příležitosti došlo k doplnění Stanov spolku. Dále se uskutečnila kontrola vedení účetnictví se závěrem bez připomínek.

Operativní plán činnosti byl Radou v průběhu roku doplňován a upřesňován s ohledem na platní protikovidová omezení a změny, které si vynutila situace. Obsahoval převážně akce pořádané jednotlivými pobočnými spolky a dalšími organizačními jednotkami. Proběhl první ročník celostátní amatérské fotografické soutěže na téma Děti a zvířata, jenž byl vyhodnocen v závěru prvního pololetí a vítězové převzali poháry a další odměny při příležitosti konání letní výstavy zvířat mladých chovatelů v Mikulášovicích.

 

Akce pořádané spolkem a akce, kterých jsme se v roce 2021 zúčastnili

 

 

 

 • zorganizování fotografické soutěže MCHZ Děti a zvířata 1.1.-31.5.

 • Rada spolku 4.1.

 • Uspořádání Velké rady on-line 17.1.

 • natáčení medailonku spolku ČSCH Mikulášovice pro Neziskovku roku 2020 Salmov 21.1.

 • slavnostní vyhlášení výsledků Neziskovka roku 2020 on-line 27.1.

 • Rada spolku 1.2.

 • Rada spolku 1.3.

 • Uspořádání virtuální výstavy zvířat mladých chovatelů /p.s. Mikulášovice/ 8.-10.3.

 • pomoc při výstavě koček v Top Hotelu Praha 19.-21.3. – ZRUŠENO

 

 • účast na zpětné vazbě Neziskovky roku on-line 26.3.

 • účast na Ukliďme Česko – Ukliďme svět Mikulášovice-Salmov 27. ,28. a 31.3.,11.4.

 • Uspořádání Mikulášovické kraslice -virtuální soutěž 3. - 5.4.

 • Rada spolku 7.4.

 • účast na NGO Marketu on-line 19.-23.4.

 • základní kolo OMCH Mikulášovice 21. a 28. 4. /akce ke Dni Země 22.4./

 • společné rozloučení s Karlem Krajem v Oknech 1.5.

 • školení táborových vedoucích v Praze na ČRDM 2.5.

 • Uspořádání výletu po památnících osvobození v roce 1945 na Šluknovsku – 5.5.

 • Kladení věnců Mikulášovice 9.5.

 • Rada spolku 11.5.

 • Postupové kolo OMCH Mikulášovice 26.5.

 • Rada spolku 8.6.

 • Rada spolku 21.6.

 • Letní tábor s vlastními zvířaty Mikulášovice-Salmov 18.7.-7.8.

 • Uspořádání výletu za historií – podzemní letecká továrna Janská s položením věnce obětem 27.7.

 • Beseda o historii budování obrany pohraničí ve šluknovském výběžku, prohlídka ŘOPíků – 27.7.

 • Uspořádání táborové výstavy zvířat mladých chovatelů na Salmově 31.7.

 • Rada spolku 7.8.

 • Účast v Celostátním kole chovatelské olympiády ČR v Olomouci 11.-15.8.

 • Mezinárodní kolo chovatelské olympiády Slovensko 18.-22.8. - ZRUŠENO

 • Rada spolku 8.9.

 • účast na podzimním Ukliďme svět s ČSOP Mikulášovice-Salmov 18.9.

 • výlet do ZOO v Ústí n.L. - akce ke Světovém dni zvířat 4.10. - NEUSKUTEČNĚNA

 • 72 hodin – výsadba okrasných keřů a stromků v Mikulášovicích na Salmově 16.a 23.10.

 • Uspořádání výletu po památnících obětí 1. světové války na Šluknovsku 20.10.

 • kladení věnců u památníků obětí 1. světové války v Mikulášovicích a na Salmově – 20.a 23.10.

 • výlet na veletrh For Pets v Praze v sobotu 23.10. - PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠEN

 • Rada spolku 29.10.

 • položení věnce k rodinné hrobce 1. předsedy spolku v Mikulášovicích Herrmanna Dittricha 11.11.

 • Rada spolku 23.11.

 • Uspořádání výletu na CVDZ v Lysé n.L. 20.11.

 • účast na CVVZ Holešov 19.-21.11.

 • Rada spolku 24.11.

 • oceňování dobrovolníků k Mezinárodnímu dni dobrovolníků v p.s.MCHZ Mikulášovice 5.12.

 • Rada spolku 21.12.

 • Vánoční chovatelský tábor Krásný Buk 26.12.-2.1.2022

 

Zapojení spolku do mezinárodní spolupráce

 

P.s. Mikulášovice pokračuje ve dlouhodobé spolupráci se spolkem chovatelů zvířat v saské obci Hörnitz v SRN. Plánovaná návštěva jejich výstavy zvířat v květnu 2021, stejně jako společný výlet dětí v rámci táborového programu do podzemní továrny v Jánské se neuskutečnily z důvodu protikovidových opatření na německé straně. Výstavu nekonali a náš výlet proběhl bez jejich účasti.

Největší akce letní dětský tábor s vlastními zvířaty měl i v roce 2021 mezinárodní charakter, když měl účastníky z Francie, Německa, Ruska, Ukrajiny a Vietnamu, vánočního tábora se zúčastnil pouze účastník z Německa.

Česká rada dětí a mládeže organizovala v letech 2019 až 2020 mezinárodní česko-slovenský projekt Hodnoty mládeže, při jehož realizaci pomáhal náš spolek. Náš zástupce se zúčastnil společného on-line hodnocení v závěru roku 2021.

 

Zapojení spolku do neformálního vzdělávání se

zaměřením na práci s dětmi a mládeží

 

 

Chovatelský kroužek p.s. Mikulášovice se zúčastnil v roce 2021 10. ročníku celostátní soutěže ČRDM Brána k druhým. V době zpracovávání zprávy ještě ročník nebyl vyhodnocen.

 

V první polovině roku úspěšně absolvovali dva členové spolku akreditovaný kurz vedení dětských táborů a jedna další členka akreditovaný kurz zdravotník zotavovacích akcí, čímž bylo dosaženo stavu 5 proškolených vedoucích-zdravotníků působících na našem táboře.

 

V listopadu proběhl v Holešově další ročník CVVZ /celostátní vzájemné výměny zkušeností/, na kterém působil jeden náš člen jako lektor a 3 táborové praktikantky jako účastnice.

 

Na výzvu ČRDM byla v závěru roku mladá členka našeho spolku Marcela Shánělová navržena a následně přijata do expertní platformy projektu na monitoring duševního zdraví dětí a adolescentů.

 

 

 

Spolupráce s dalšími partnery při plnění programu spolku při výchově dětí a mládeže

 

I v roce 2021 bylo největším spolupořadatelem akcí p.s. Mikulášovice pro veřejnost Město Mikulášovice, které místním chovatelům pomáhá a podporuje již mnoho let. V roce 2021 nám však v prvním pololetí vážně zkomplikovalo činnost, když nám přes schválený dotační projekt a uzavřenou smlouvu poskytlo pouze čtvrtinu finančních prostředků. Spolek si tak na realizované akce musel zapůjčit prostředky z jiných zdrojů.

 

Největším podporovatelem bylo v roce 2021 Ministerstvo obrany ČR, které v rámci dotačního programu Rozvoj vojenských tradic zafinancovalo všechny naše akce s vojensko historickým zaměřením.

 

Dalším velkým podporovatelem byla v roce 2021 Nadace VINCI Česká republika, která poskytla finanční pomoc na budování klubovny a skladu spolku na Salmově.

 

Protože náš předchůdce ZO ČSCH CHKo Mikulášovice získal v roce 2020 prestižní ocenění Neziskovka roku, byli jsme jako jeho nástupci podpořeni organizátorem Nadací pro rozvoj občanské společnosti finančně i naturálně formou bezplatných školení.

 

Úzce spolupracujeme i s místním oddílem Asociace turistických oddílů mládeže Stopaři v Mikulášovicích, který nám v případě potřeby bezplatně zapůjčuje inventář, jako např. stoly či lavice na výstavy a tábor a pomáhá na úseku propagace našich akcí.

 

Vzdělávací akce pro děti a mládež - všechna letošní kola soutěže mladých chovatelů, pořádaná naším spolkem nebo kterých se naše děti zúčastnily podpořil finančně Dobrovolný svazek obcí sever.

 

Podle potřeby náš spolek pomáhá při akcích Klubu českých turistů ve Šluknově nebo se jejich akcí zúčastňuje.

 

Už šestým rokem podporoval letní tábor mladých chovatelů se zvířaty Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o., který poskytl pro děti své jedinečné limonády a věcné ceny pro účastníky a vítěze pořádaných výstav a soutěží.

Novým podporovatelem spolku se stala společnost z Německa Marsapet GmbH, která vyrábí speciální krmiva pro psy, která je několikrát během roku věnovala na různé akce pořádané naším spolkem.

 

 

Úzkým spolupracovníkem našeho spolku je ZO ČSCH Chovatelů koček Praha 8. Několik jejich členů působilo opět na našem táboře jako vedoucí, zdravotníci a praktikanti. Z důvodů nekonání tradiční

mezinárodní propagační výstavy koček v Praze z důvodů kovidu nemohli členové našeho spolku pomoci při této akci.

 

Spolupořadatelem všech pořádaných táborů se zvířaty je ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu ve Varnsdorfu. Pořádání tábora je tak propagováno bezplatně i v internerových novinách odborového svazu Státních orgánů a organizací.

 

Mezi místní podporovatele našich veřejných akcí patří již tradičně Řeznictví Mikulášovice Möseovi, MARPOL – FRUIT, s.r.o., Květinářství SONIA, spolek Kolem do kola a Judaica – store Mikulášovice. V roce 2021 se mezi ně přidala ještě společnost JPS Gastro-Zařízení školního stravování s.r.o.z Vilémova.

 

Veřejná ocenění činnosti spolku a našich členů

 

Za dobrovolnickou práci s dětmi je dvojnásobným držitelem ceny Křesadlo Ústeckého kraje předseda našeho spolku. V roce 2020 se navíc umístil v první desítce ocenění Osobnost neziskového sektoru, které organizuje Asociace nestátních neziskových organizací v ČR.

Ocenění pracovníků s dětmi a mládeží, které má tradici již od roku 1965 a nazývá se Březový lístek, má v našem spolku velkou vážnost a tradici. Odznak má dvanáct stupňů a slouží rovněž jako motivační pro nejmladší pracovníky s dětmi, naše táborové praktikanty. Za nezištnou práci především na pořádaných táborech a chovatelských olympiádách obdrželo v roce 2021 16 našich členů a spolupracujících dobrovolníků toto ocenění různých stupňů, nejvyššího bylo dosaženo 7. stupně. Odznak bude postupně předáván při významných příležitostech během roku 2022.

Náš spolek pro své členy a za účelem propagace činnosti nechal zhotovit u jediné sociální firmy svého druhu – Tiskárny Broumov, závěsné kalendáře. Učinil tak, jako to učinil v předchozím roce i náš předchůdce ZO ČSCH CHKo Mikulášovice a podpořil tím zaměstnávání hendikepovaných pracovníků.

Náš spolek a předchůdce ZO CHKo ČSCH Mikulášovice iniciovali v průběhu svého působení ocenění třech našich významných podporovatelů dětí a mládeže Cenou Přístav České rady dětí a mládeže. Tak byl v roce 2011 oceněn vedoucí oddílu ATOM Stopaři z Mikulášovic Tomáš Fúsek, v roce 2017 majitel Pivovaru Kocour Varnsdorf s.r.o. Josef Šusta a v roce 2018 to byl ředitel společnosti Mikov s.r.o. Mikulášovice ing. Karel Ježek.

​Přehled držitelů odznaků Březový lístek k 31.12.2021


 

Kód

BL

Příjmení

Jméno

Přezdívka

Město/Obec

 

Uděleno

10463

1

Barnová

Zuzana

 

Mikulášovice

 

6.8.2021

9859

2

Bartošová

Michaela 

 

Ústí nad Labem

 

6.8.2021

9963

2

Beer +

Pavel 

 

Mikulášovice

 

29.8.2020

8215

2

Boháček 

Jiří 

 

Brno

 

29.8.2020

9860

2

Dobiášová

Anna

Matěj

Straškov-Vodochody

 

6.8.2021

9857

2

Drvotová

Barbora 

 

Buštěhrad

 

6.8.2021

9938

1

Farská

Dagmar

 

Jiříkov

 

29.8.2020

9939

1

Farský

Oto

 

Jiříkov

 

29.8.2020

9862

1

Fousková

Karolína 

 

Praha

 

29.8.2020

6419

6

Hoffmann 

Jan 

Hoff 

Petrov Chlomek

 

6.8.2021

8884

2

Hradecká

Monika 

 

Horšovský Týn

 

29.8.2020

10462

1

Kaldová

Zlata

 

Stará Boleslav

 

6.8.2021

6205

5

Kičurová 

Dagmar 

Dáša 

Bartošovice

 

29.8.2020

6357

2

Kulhánek 

Stanislav 

 

Žitovlice

 

29.8.2020

9600

2

Matternová

Tina Thea

 

Praha

 

29.8.2020

9861

2

Mayrhoferová

Saša

 

Buštěhrad

 

6.8.2021

10459

1

Motl

Alena

Ála

Mikulášovice

 

6.8.2021

10469

1

Neuhauserová

Kristýna

 

Čáslav

 

31.12.2021

9942

1

Pánek

Petr

 

Mikulášovice

 

29.8.2020

9863

2

Pokorný

Radek

 

Kutná Hora

 

29.8.2020

10460

1

Shánělová

Marcela

Máca

Mikulášovice

 

6.8.2021

5250

4

Soukup 

Zdeněk 

ZDDors 

Praha

 

29.8.2020

9856

1

Soukupová

Lenka

 

Praha

 

29.8.2020

6207

4

Střelcová 

Dagmar 

Kvočna

Praha

 

29.8.2020

9602

2

Svoboda

Svitlana

 

Praha

 

29.8.2020

5251

5

Šálková-Honzlová-Mejstříková 

Nikola 

Nikča

Mikulášovice

 

6.8.2021

10461

1

Štefan

Adam

 

Protivín

 

6.8.2021

9605

3

Štefanová

Adéla 

Dadule

Protivín

 

6.8.2021

9940

1

Vitvar

Jan

 

Mikulášovice

 

29.8.2020

9941

1

Vitvarová

Štěpánka 

 

Mikulášovice

 

29.8.2020

9858

3

Vodová

Monika 

 

Týniště nad Orlicí

 

6.8.2021

9185

4

Wyrobová

Magdaléna

Majda

Dobříš

 

6.8.2021

9972

2

Zemanová

Pavla Magdaléna Františka

 

Praha

 

18.1.2021

Náš spolek v roce 2021 v médiích

 

V rámci našeho zapojení do Neziskovky roku naše členka Monika Chromečková zpracovala minutové prezentační video o činnosti našeho spolku. K našemu překvapení toto video během roku /konkrétně za 51 týdnů/ mělo celkem 3,7 tisíce zhlédnutí, když některé další měly zhlédnutí v řádu desítek! Předseda spolku pak následně předával ocenění Neziskovka roku za rok 2021 ve Švandově divadle v Praze, viz odkaz na video: #avpocr #nros #zlatybanan #neziskovkaroku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výroční zprávu spolku Mladí chovatelé zvířat, z.s. za rok 2021 zpracovali členové rady spolku Vlastimil Jura, Nikola Mejstříková a Elena Yurova.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář