Jdi na obsah Jdi na menu

Strategický plán spolku

Mladí chovatelé zvířat, zapsaný spolek
Strategický plán
Poslání spolku /Čl.B odst.2 Stanov/
Spolek MCHZ je dobrovolným, zájmovým uskupením dětí, mládeže a dospělých s kladným vztahem ke
zvířatům a přírodě.
Posláním spolku je především zájmové a neformální vzdělávání a činnosti dětí a mládeže, podpora
domácího chovu zvířat, ekologická výchova, péče o přírodu a životní prostředí. Své členy vede k
vlastenectví a hrdosti na svou zemi, ke společenské odpovědností a udržitelnému rozvoji, k vytváření
odpovědnější společnosti, která se ve svém počínání navrací k tradicím a hodnotám. Spolek funguje
na dobrovolnické bázi a vede k dobrovolnictví i naše děti a účastníky pořádaných akcí. Toto poslání
naplňuje spolek zejména tím, že:
a. provádí výchovnou a vzdělávací činnost
b. vede své členy i ostatní občany k aktivním formám chovu zvířat, k rozvoji chovatelských zájmů,
zejména pořádáním výstav, přehlídek, soutěží, táborů a dalšího pobytu v přírodě, a v rámci svých
možností k tomu vytváří podmínky
c. provádí ediční, propagační a osvětovou činnost
d. spolupracuje s tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci a iniciativami,
které mají obdobné poslání
e. provádí hospodářskou činnost především k zajištění prostředků pro naplnění svého poslání
Konkretizace
Spolek k péči o ochranu zvířat a přírody vede nejenom své členy, ale v tomto duchu působí i na
veřejnost v rámci své působnosti /72 hodin, Ukliďme Česko adal./. Svojí činností, tj. především
celoroční prací dětských skupin, pořádáním výstav /např. Mikulášovická kraslice, propagační výstavy
zvířat v držení mladých chovatelů apod./, účastí na jiných akcích vlastní expozicí zvířat a především
každoročním pořádáním jedinečného mezinárodního letního dětského tábora se zvířaty, se aktivně
podílí na tvorbě programu pro veřejnost a především děti a mládež. Při této své činnosti spolupracuje
s ČRDM a jeho členskými organizacemi, např.s ČSCH i s organizacemi v zahraničí /např.SZCH, spolky v
SRN adal./, které se na bázi reciprocity zúčastňují námi pořádaných akcí. Vedle toho pro vlastní členy
pořádá výlety a zájezdy na výstavy zvířat apod. u nás i v zahraničí, umožňuje plemenářskou práci,
mladí chovatelé jsou vedeni k zapojení do vědomostní soutěže mladých chovatelů. Pro tyto účely
zabezpečuje finanční zdroje formou výnosů z pořádaných vlastních akcí a dále formou dotací a grantů
od státních orgánů, obcí a měst, Agentury Tandem adal.a od místních a regionálních sponzorů.
Strategický plán do roku 2025
Členská základna
Značnou část členů tvoří v našem spolku děti a mládež, kteří se průběžně obměňují. Za tím účelem
fungují při pobočných spolcích skupiny /Kroužky mladých chovatelů/. Zde je zapotřebí dosáhnout, aby
zůstaly ve skupině co nejdéle a ty co odejdou, aby se po čase opět vrátily. Toho lze dosáhnout pouze
zajímavým programem, který je zaujme a případně přiměje, aby se po čase opět vrátily. U dospělých
členů je třeba dosáhnout rozšíření počtu, aby se snáze dařilo realizovat akce spolku. Zde je cílem
získat za členy i některé rodiče, aby spolku pomáhali při činnosti pro své děti. Pro rozvoj spolku je
nutné, aby vznikly postupně v celé republice další pobočné spolky s dětskými skupinami a v nichž aby
asi 30 % tvořili dospělí členové.
Materiálnětechnické zabezpečení činnosti
V rámci spolku existuje letní táborová základna pro pořádání stanových táborů a omezený počet
výstavních klecí pro pořádání výstav zvířat a dalších akcí se zvířaty. Tento fundus je nutno udržovat a
postupně obnovovat a nahrazovat, aby hlavní akce jednotlivých součástí spolku mohly probíhat. Cílem
je, aby byly pořízeny postupně nové stany, mobilní chemická WC a mobilní výstavní klece na zvířata.
Neméně důležité je zřízení kluboven všech pobočných spolků za součinnosti s orgány veřejné správy.
Zabezpečení finančních prostředků
V místě sídla našeho spolku prozatím není šance dostatečného vlastního příjmu z pořádaných akcí k
zabezpečení své veškeré celoroční činnosti. Proto v průběhu roku získává podporu především od
státních orgánů, obcí a měst a prostřednictvím mezinárodních akcí ještě od agentury Tandem adal..
Další možností jsou dotační grantové přeshraniční programy např. Euroregionu Nisa a Labe. Významně
našemu spolku pomáhají místní a regionální sponzoři. Cílem spolku je udržet stávající zdroje příjmů,
hledat další zdroje /dotace a granty/ a současně najít další činnosti spolku, které by přinesly
prostředky potřebné na činnost.
Činnost spolku pro členy
Dnešní i budoucí hlavní činností spolku bude práce s dětmi a mládeží.Cílem je udržet a postupně
rozšířit činnost kroužků mladých chovatelů působících u pobočných spolků a vedle udržení tradice
pravidelných týdenních schůzek a pořádání výletů na další akce a výstavy zvířat u nás i v zahraničí,
najít podle možností i další zpestření činnosti. Cílem rovněž je udržení a zlepšení dosažených výsledků
družstev dětí v účasti na vědomostní soutěži mladých chovatelů, aby ve větší míře obsazovaly
pohárová místa a tato místa si i udržela. Směřovat svoji veškerou činnost k tomu, aby bylo konání této
soutěže v režii našeho spolku.
Činnost spolku pro veřejnost
Veřejnost si již zvykla na naše jedinečné mezinárodní dětské tábory se zvířaty, výstavu Mikulášovická
kraslice či výstavy zvířat v držení mladých chovatelů. Rovněž účast spolku v 72 hodinách, Ukliďme
Česko, veletrhu neziskovek NGO Market či Nožířských a městských slavnostech je nutno udržet i
nadále, je třeba hledat i další formy, kterými by se spolek dostal do povědomí veřejnosti a pomohl v
tvorbě veřejné nabídky pořádanými akcemi. Rovněž je nutno udržet šiři prezentace naší činnosti ve
sdělovacích prostředcích, připadně ji ještě rozšířit.
Schváleno Radou spolku dne 3.1.2021

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář